Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 689
Năm 2022 : 6.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 -5 TUỔI B NĂM HỌC 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 -5 TUỔI B

NĂM HỌC 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 -5 TUỔI B

NĂM HỌC 2020 - 2021

KÕt qu¶ c©n ®o t¹i thêi ®iÓm th¸ng 3 n¨m 2021

Nhóm lớp 4 Tuổi B     Hä vµ tªn gi¸o viªn : Nguyễn Thị Dịu

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

C©n nÆng

T×nh tr¹ngDD

ChiÒu cao

T×nh tr¹ngDD

KÕt luËn

1

Trần Thái An

23/01/2016

17

BT

109

BT

BT

2

Đặng Quỳnh Anh

29/10/2016

16

BT

101

BT

BT

3

Ng  Diệu Chi

08/10/2016

17

BT

108

BT

BT

4

Ng Phương Chi

10/11/2016

12.5

BT

100

BT

BT

5

Đỗ Ngọc Hà

30/12/2016

14

BT

100

BT

BT

6

Đặng Ngọc Hà

23/02/2016

21

BT

110

BT

BT

7

Mai Trần Hà My

07/05/2016

15

BT

98

SDDTC

SDDTC

8

Hoàng Yến Nhi

02/05/2016

17

BT

107

BT

BT

9

Vũ Nam Phong

08/07/2016

14.5

BT

97

SDDTC

SDDTC

10

Đặng Như Quỳnh

19/06/2016

15

BT

100

BT

BT

11

Ng Phương Thảo

23/08/2016

15

BT

99

BT

BT

12

Đặng Thùy Trang

19/11/2016

16

BT

105

BT

BT

13

Đinh Đức Mạnh

24/10/2016

29.5

BT

115

BT

BT

14

Ng Thị Huyền Thương

21/01/2016

16.5

BT

104

BT

BT

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng hîp

Sè Tr

Sè trÎ dù c©n ®o

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CN

 

Sè trÎ SDD NC

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CC

Sè trÎ SDD TC

Sè trÎ bÐo ph×

SL

TL%

 

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

 

 

14

100

13

92.85

0

 

12

87.71

2

14.29

1

7.15

 

                                                                                      Hång Giang ngµy 28  th¸ng 3 N¨m 2021

                           Gi¸o viªn                                                                           hiÖu tr­ëng      

 

 

 

                Nguyễn Thị Dịu                                                           Bùi Thị Hồng Nhữ      

 

 

 

 

 


Tác giả: BÙI THỊ HỒNG NHỮ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan