Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 689
Năm 2022 : 6.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG MẦM NON HỒNG GIANG

KẾ HOẠCH

   THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023

 TRƯỜNG MẦM NON HỒNG GIANG

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG GIANG

KẾ HOẠCH

   THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023

 TRƯỜNG MẦM NON HỒNG GIANG

 

       Căn cứ Kế hoạch số:18/KH-GDĐT ngày 08/9/2022 kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học mầm non Huyện Đông Hưng năm học 2022-2023; Căn cứ các văn bản chỉ đạo về Giáo dục mầm non của các cấp liên quan giáo dục mầm non; Căn cứ tình hình thực tiễn giáo dục mầm non của địa phương, nhà trường; Thực hiện chủ đề năm học “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Trường mầm non Hồng Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 như sau:

I- NHIỆM VỤ CHUNG

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

         2. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới.

         3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; Nghiêm túc thực hiện làm điểm Chương trình giáo dục mầm non mới theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện.

  4. Huy động tối đa số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường đảm bảo với quy mô trường có 10 nhóm, lớp. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo.

  5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em.

         6. Nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

                   Năm học 2022 - 2023, GDMN tiếp tục thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN

  1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

  1.1 Tiếp thu kịp thời các văn bản, chính sách về giáo dục mầm non; bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo về GDMN: Luật Giáo dục 2019, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở GDMN; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục; Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non; sắp xếp phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuẩn;... Các văn bản chỉ đạo khác của các cấp về thực hiện giáo dục mầm non. Tuyên truyền phổ biến văn bản tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường.  

- Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện kế hoạch của UBND xã có hiệu quả về phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025, chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo và phấn đấu đạt phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi vào năm 2025; Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, tu sửa CSVC trang thiết bị dạy học. Tham mưu lãnh đạo địa phương sớm có kế hoạch xây dựng bổ sung thêm các hạng mục còn thiếu: phòng học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ I, kiểm định chất lượng mức độ II vào năm học 2025-2026; Xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

1.2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.

      - Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, quản trị nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong GDMN: bố trí, lựa chọn CBQL, GV viên có trình độ, năng lực về công nghệ thông tin tham gia tập huấn sử dụng nghiệm phần mềm Quản lý hồ sơ Edoc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện công khai theo quy định. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ 2 lần/tháng (vào tuần 2 và 4 hàng tháng) dưới sự điều hành của tổ trưởng chuyên môn, tham dự của đại diện Ban giám hiệu nhà trường; Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới hình thức trực tuyến theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường theo đúng Điều lệ trường mầm non.

        - Thực hiện tự chủ về quản lý nhiệm vụ chuyên môn, gắn với nâng cao trách nhiệm của người giáo viên. Cán bộ quản lý, giáo viên chủ động trong công tác lập kế hoạch, phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm yêu cầu quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng đổi mới GDMN; Tăng cường sự tham gia của gia đình và xã hội trong giám sát các hoạt động của nhà trường; tăng cường công tác đối thoại giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và các tổ chức, cá nhân liên quan về các vấn đề xã hội đang quan tâm.

       - Tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn bảo đảm quy định, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thiết lập, sử dụng hệ thống hồ sơ sổ sách đúng quy định, khoa học, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện đúng các quy định tự chủ, tự chịu trách nhiẹm về quản lý tài chính trong nhà trường: Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021; Hướng dẫn số 901/HDLN-STC-SGDĐT ngày 31/8/2020 của liên Sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo; Công văn 239/PGDĐT ngày 27/8/2022 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2022-2023.

       Thực hiện miễn giảm học phí, cấp bù tiền ăn, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo đúng chế độ quy định, kịp thời. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chi thường xuyên. Đảm bảo tính công khai, minh bạch tài chính hàng kỳ, hàng năm trong quản lý và sử dụng ngân sách theo đúng quy định. Theo dõi và hạch toán đầy đủ thu, chi trên hệ thống sổ sách kế toán. Tổ chức bán phiếu ăn và lưu trữ phiếu thu về bộ phận kế toán, phân công, phân nhiệm chức năng cụ thể cho từng cán bộ giáo viên như sau:

         Đ/c Bùi Thị Hồng Nhữ: Chịu trách nhiệm quản lý tài chính toàn trường, phát hành phiếu thu ăn (ký, đóng dấu) và giao bộ phận kế toán lưu trữ phiếu thu hàng năm.

         Đ/c Nguyễn Thị Thúy: Quản lý công tác nuôi ăn bán trú: bán phiếu ăn toàn trường, quản lý số xuất ăn hàng ngày, giám sát, theo dõi xuất, nhập thực phẩm, nhiên liệu, đồ dùng trang thiết bị nuôi ăn…..tổng hợp và cùng kế toán quyết toán cuối tháng.

         Đ/c Nguyễn Thị Dinh - Kế toán - Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, theo dõi thu - chi tài chính toàn trường, theo dõi công trực, nấu, thực hiện quyết toán cùng đ/c Nguyễn Thúy tiền ăn hàng tháng hàng tháng.

         Đ/c Đỗ Thị Thơ - Thủ quỹ kiêm nhiệm.

         Giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp chịu trách nhiệm thu các khoản kinh phí thỏa thuận từ PHHS và nhập về quỹ, lập và hoàn thiện hồ sơ thu các khoản theo đúng nguyên tắc tài chính.

         Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, có đủ hồ sơ, thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ giáo viên trong trường theo đúng quy định. Tự đánh giá việc thực hiện công tác tài chính thu, chi quản lý của nhà trường vào tháng 12.           

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trong nhà trường: Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCCVC và LĐ đảm bảo dân chủ, mọi việc trong nhà trường đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận và thống nhất trong Ban giám hiệu, trong Hội đồng giáo viên của nhà trường.

Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản thu, đặc biệt các khoản thu đầu năm học theo đúng văn bản các khoản thu được quy định, không lạm thu, thu sai quy định trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ theo Thông tư số 11/2020/TTBGDĐT ngày 19/5/2020 đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2022- 2023, Công khai chất lượng giáo dục Mầm non thực tế, năm học 2021- 2022, Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2022- 2023, Công khai thông tin về đội ngũ CB QLGV,NV và các công khai khác về tài chính...

- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của phòng Tài Chính - Kế hoạch và Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT về thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và trẻ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời (Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên Mầm non…).  

       1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với cơ sở GDMN.

       Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các tổ khối, chuyên môn, các đ/c được phân công theo từng chức năng nhiệm vụ theo hướng hiệu quả, đề cao vai trò giám sát, vấn, hỗ trợ, tránh hình thức gây áp lực cho giáo viên; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thực chất, hiệu quả nhằm mục đích thực hiện nghiêm túc các quy định nâng cao chất lượng thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong đơn vị. Kiểm tra bằng nhiều hình thức (kiểm tra trực tiếp, thu thập thông tin, kiểm tra đột xuất, định kỳ theo kế hoạch...) về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, các chuyên đề, những nhiệm vụ mới trong hoạt động chuyên môn theo sự chỉ đạo của các cấp.

       Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra và ra quyết định thành lập ban kiểm tra năm học 2022-2023 cụ thể:

       Đ/c Bùi Thị Hồng Nhữ - Hiệu trưởng phụ trách công tác kiểm tra nội bộ - TBan

       Kiện toàn Ban kiểm tra của nhà trường gồm các đ/c Ban giám hiệu nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, mời chủ tịch công đoàn, đại diện ban thanh tra nhân dân.

         - Đ/c Bùi Thị Thanh Duân - PHT - Phó trưởng ban

         - Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Phó hiệu trưởng - Thành viên - Thư ký

         - Đ/c Đỗ Thị Mến - Phó Tổ trưởng tổ mẫu giáo - Thành viên

         - Đ/c Nguyễn Thị Hương  - Tổ trưởng tổ nhà trẻ - Thành viên

        - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc  - Phó Tổ trưởng tổ mẫu giáo - Thành viên

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ với lịch thực hiện cụ thể cho từng tuần, từng tháng.

          Trong năm học thực hiện kiểm tra toàn diện 31% số giáo viên (5/16 giáo viên).

          Kiểm tra 100% số tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận công tác; kiểm tra cơ sở vật chất, sách, thiết bị, tài chính, tài sản; kiểm tra lớp học và học sinh; công tác dạy thêm, học thêm; công tác bán trú; công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ; hoạt động văn phòng; kiểm tra các loại hồ sơ và hồ sơ lưu trữ của nhà trường; công tác bảo vệ; Kiểm tra việc “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cuộc vận động, các phong trào thi đua; việc thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện các chuyên đề về an ninh trật tự, trật tự ATGT, PCCC, Luật 14, Nghị định 137 của Chính phủ; việc thực hiện phòng chống các loại dịch bệnh.  

         Thực hiện kiểm tra các nội dung trên ít nhất 2 lần/học kỳ. Ngoài ra còn kiểm tra theo chuyên đề về công tác số lượng phổ cập, kỷ cương, nề nếp, công tác bán trú, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và phát triển Chương trình GDMN, cho trẻ làm quen với tiếng Anh... của cán bộ giáo viên, nhân viên.

         Trong năm học, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng 100% số nhóm, lớp theo quy định trong Điều lệ trường Mầm non.

         Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, thúc đẩy, hỗ trợ về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động kiểm tra, dự giờ, thăm lớp.

          Phối hợp với công đoàn nhà trường phát động và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ CBGVNVchuyên tâm với nghề. 

 Tham mưu với địa phương kiểm tra, giám sát, sử lý đúng pháp luật đối với  cơ sở nhóm trẻ độc lập hoạt động không có giấy phép trên địa bàn xã Hồng Giang.

       1.4. Thực hiện công tác thi đua

       Tiếp tục quán triệt luật thi đua khen thưởng và các văn bản thi đua cho đội ngũ CBGV,NV. Nhà trường xây dựng các tiêu chí thi đua và triển khai ngay từ đầu năm học để CBGV, NV đăng ký danh hiệu, chủ động trong việc phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua. Công khai các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong nhà trường tại Hội nghị CBCCVC.

      Khuyến khích CBGV,NV viết đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

        Nhà trường phấn đấu  đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 100% CBGV,NV đạt danh hiệu LĐTT, trong đó có từ 2-3  đ/c trở lên đạt danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở.

            Chi bộ: Đạt chi bộ “Hoàn thành tốt  nhiệm vụ”

          Công đoàn: Giữ vững danh hiệu “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Chi đoàn thanh niên: Phấn đấu đạt “Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư 25 và chuẩn GVMN theo Thông tư 26/2018 một cách thực chất, hiệu quả, nhằm phản ánh đúng năng lực của đội ngũ, phát huy khả năng sáng tạo của CBGV trong quản lý và trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tránh hình thức và chạy theo thành tích: Chỉ đạo tới 100% CBGV thực hiện việc lưu trữ các thông tin, minh chứng ngay từ đầu năm học làm cơ sở đánh giá theo Chuẩn. Phấn đấu trong năm học có 100% số CBQL, giáo viên xếp loại khá, tốt.

1.5 Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo

        Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời; chấp hành nghiêm túc kỷ cương hội họp. Đối với các cuộc họp do nhà trường triệu tập, CBGV, NV phải đến họp đúng giờ, không nói chuyên riêng, để điện thoại ở chế độ rung và chỉ nghe khi cần thiết, khi vắng mặt phải có lý do chính đáng và được báo cáo trước, phát huy công tác phê bình và tự phê bình....

         Tích cực khai thác thông tin, sử dụng văn bản hành chính điện tử, thực hiện việc trao đổi thông tin, báo cáo với Phòng GD-ĐT qua thư điện tử, Email nội bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng website của nhà trường. Thường xuyên học tâp, nghiên cứu nhằm sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý hồ sơ Edoc. Duy trì tốt việc cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Phòng vào đầu, giữa buổi sáng, đầu giờ chiều và cuối giờ làm việc buổi chiều.

2. soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

2.1.  Chỉ tiêu:

Duy trì quy mô 2 điểm trường với 10 nhóm, lớp ( 3 nhóm trẻ: 1 nhóm 13-24 tháng, 2 nhóm 25-36 tháng; 7 lớp mẫu giáo: 2 lớp 3-4 tuổi, 2 lớp 4-5 tuổi, 3 lớp 5-6 tuổi).

10/10 (100%) số, nhóm, lớp đủ bộ danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu và sử dụng hiệu quả.

16/16 (100%) giáo viên phải có đủ tài liệu, đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị GDMN tối thiểu, theo chương trình GDMN.

Giữ vững trường đạt kiểm định chất lượng đạt mức độ II và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

       b. Biện pháp:

- Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo để duy trì số lượng, quản lý chặt chẽ số lượng trẻ hàng ngày, hàng giờ ở mỗi nhóm, lớp và nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định đón, nhận và trả trẻ, phát huy hiệu quả việc ký nhận của phụ huynh trong sổ giao nhận đón, trả trẻ của nhóm, lớp. Theo dõi chặt chẽ trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ đi, đến học trái tuyến, đảm bảo đủ hồ sơ theo đúng quy định, thông tin chính xác, đủ cơ sở pháp lý.

- Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho các hoạt động giáo dục.

+ Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tổ chức, cá nhân …để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cho nhà trường bảo đảm thực hiện Chương trình GDMN, tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDMN giai đoạn 2018-2025”.

Tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền cấp giấy nhứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà trường. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng đội ngũ về kỹ năng sử dụng trang thiết bị quay video bài dạy gửi bài qua zalo, camera, cổng thông tin điện tử, phần mềm sams.... của nhà trường. Rà soát, bổ sung đồ chơi, học liệu tại các nhóm, lớp, bố trí kinh phí và huy động nguồn lực để mua sắm bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài liệu, học liệu phù hợp với thực hiện nội dung chương trình GDMN, các chuyên đề trọng tâm năm học theo chuyên đề giáo dục (STEAM, Reggio Emilia) đáp ứng với nhu cầu thực tế của trẻ em mầm non, hướng tới yêu cầu chuẩn hóa và hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong giáo viên, cha mẹ trẻ. Việc tự làm đồ dùng, đồ chơi cần đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng, đồ chơi. Hướng dẫn phụ huynh mua sắm đủ học liệu, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo quy định.

         + Chỉ đạo các nhóm, lớp, quản lý, sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị, đồ dựng, đồ chơi hiện có trong nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Thúy CBQL phụ trách, theo dõi CSVC, trang thiết bị toàn trường; đồng chí Kế toán phối hợp theo dõi cập nhật phần mềm quả lý tài sản nhà trường.

- Thực hiện Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận  trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non.

       Thực hiện công tác tự đánh giá đảm bảo thực chất, thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ khoa học. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương sớm có kế hoạch xây dựng thêm các hạng mục công trình ( Phòng học, bếp ăn, phòng tin học ngoại ngữ...) đáp ứng yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi vào năm 2025 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2030

3.1. Chỉ tiêu:

Phấn đấu huy động 55% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 100% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi học. Tỷ lệ chuyên cần đạt 98% trở lên.

Cụ thể số lượng giao các nhóm, lớp như sau:

- Giao chØ tiªu huy ®éng cho tõng nhãm, líp như sau:

+ Nhãm 13 - 24 th¸ng: 1 nhãm

Cô Đặng Thị Song: 55/100 ch¸u. Tû lÖ 55%  

+ Nhãm 25 - 36 th¸ng: 2 nhãm

 Nhóm 25-36 tháng A: Cô Nguyễn Thị Hương, Đỗ Thị Lan Anh: 30/55 trẻ = 55%

Nhóm 25-36 tháng B: Cô Đỗ Thị Khanh: 16/29= trẻ 55%

+ Khèi 3 tuæi:  2 líp

Lớp 3TA: C« Đỗ Thị Lý: 50/50 trẻ = 100%

Lớp 3TB: Cô Nguyễn Thị Hạnh: 30/30 trẻ = 100%

+ Khèi  4 tuæi: 2 líp

4 tuæi A: Nguyễn Thị Ngọc: 70/70 trẻ= 100%

4 tuæi B: Nguyễn Thị Dịu, Chu Thị Niên: 40/40 trẻ = 100%

+ Khèi 5 tuæi: 3 líp

5TA: Cô Đỗ Thị Thùy Dương + Phạm Thị Huyền: 28/28 trẻ= 100%

5TB: Cô Vũ Thị Thúy, Đỗ Thị Linh: 28/28 trẻ = 100%

5TC: Cô Đỗ Thị Thơ, Nguyễn Thị Loan: 28/28 trẻ = 100%

Duy trì xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi với kết quả các tiêu chí phổ cập cao hơn năm trước, phấn đấu đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi năm 2025.

3.2 Biện pháp:

 - Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo để duy trì số lượng, quản lý chặt chẽ số lượng trẻ hàng ngày, hàng giờ ở mỗi nhóm, lớp và nhà trường. Theo dõi chặt chẽ trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ đi, đến học trái tuyến, đảm bảo đủ hồ sơ theo đúng quy định, thông tin chính xác, đủ cơ sở pháp lý. Trường tổng hợp kết quả, báo cáo sĩ số về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 28 hàng tháng.

          - Phân công giáo viên dạy nhóm, lớp chịu trách nhiệm điều tra huy động trẻ trong độ tuổi của thôn giao cho nhóm, lớp phụ trách. CBGN,NV tích cực tuyên truyền, vận động, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường; kết quả huy động trẻ đến trường là một trong số tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của xã; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội quan tâm và phối hợp thực hiện. Phối hợp với trường Tiểu học & THCS, TTHTCĐ thành lập các tổ điều tra số lượng trẻ trên địa bàn xã theo từng thôn. Phân công đồng chí Bùi Thị Thanh Duân- phó hiệu trưởng phụ trách số lượng, PCGD.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện cập nhật đầy đủ số liệu theo quy định vào phần mềm PCGD-XMC; rà soát, đối chiếu, so sánh số liệu trẻ em giữa báo cáo thống kê và báo cáo phổ cập để đảm bảo tính chính xác. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và làm tốt hơn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Từng bước tập trung ưu tiên đầu tư đủ đồ dùng, thiết bị theo danh mục tối thiểu và điều kiện tốt nhất để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.

- Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo phân cấp đảm bảo kịp thời, chính xác, có hiệu quả. Tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình đề nghị huyện kiểm tra, xét công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2022 vào tháng 11/2022.

       4. Nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

4.1. Chỉ tiêu:

       - Duy trì 10/10 (100%) số nhóm, lớp tham gia ăn bán trú, 100% trẻ ăn bán trú

       - Đảm bảo mức ăn 13.000đ/1 trẻ/ ngày (Bữa chính 10.000đ/bữa; Bữa phụ 3.000đ/ bữa); Tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm tại trường.

       - 100% số trẻ được theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khoẻ đầu năm học và được khám sức khỏe chuyên khoa; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi so với đầu năm học xuống dưới 2% cả hai thể.

       - 100% số trẻ suy dinh dưỡng được ăn phục hồi dinh dưỡng 2 bữa/ tuần với mức ăn 5.000 đ/bữa.

       - Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục nhà trường; 100% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh thông qua các hình thức, phương tiện tiếp cận phù hợp, trong đó 50% trở lên số trẻ Mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh theo Chương trình khung của Bộ GD&ĐT.

- 100% trẻ đến trường đạt kết quả mong đợi cuối độ tuổi;

- 100% trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoàn thành chương trình MG 5-6 tuổi.

4.2. Biện pháp:

       4.2.1. Sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.

       - Nhà trường chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với ngành y tế địa phương trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19, chân tay miệng, cúm, sốt, thủy đậu và các dịch bệnh khác…), có kế hoạch mua sắm, bổ sung nhằm đảm đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh. Xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định của Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nếu xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

       - Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch vệ sinh hàng ngày trong tuần, đảm bảo 100% nhóm, lớp, khu dinh dưỡng, công trình vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, không có mùi. Thực hiện nền nếp việc tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 2 hàng tuần, tham gia tổng vệ sinh môi trường bên ngoài trường vào ngày 24 hàng tháng. Nghiêm túc thực hiện chế độ vệ sinh trong ngày cho trẻ theo quy định và thường xuyên rèn thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn, ngủ, vệ sinh trong các hoạt động vui chơi, đảm bảo trẻ luôn sạch sẽ, gọn gàng, không có mùi hôi của cơ thể. Giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh răng miệng. Bàn chải của trẻ phải có ký hiệu riêng cho từng trẻ, khăn mặt phải thêu tên trẻ, có giá để ngăn nắp, định kỳ vệ sinh sạch sẽ. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện tốt việc Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng, chuẩn bị đủ điều kiện thùng đựng nước có vòi phù hợp với trẻ, dạy trẻ rửa tay theo đúng quy trình 6 bước. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN. Chủ động rà soát, đối chiếu, đánh giá từng tiêu chí theo Thông số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN, xây dựng kế hoạch và thực hiện đảm bảo đạt 100% các tiêu chí; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình; các văn bản chỉ đạo thực hiện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN của Tỉnh, Sở GDĐT, huyện, Phòng GD&ĐT. 100% cán bộ giáo viên viết cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ. Có các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non: Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em (BLTE), xử lý các tình huống nghi BLTE hoặc đã xảy ra BLTE cho cán bộ, giáo viên và cha mẹ trẻ; phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ trẻ, cơ quan công an, các tổ chức ban ngành đoàn thể triển khai các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại trẻ; tăng cường truyền thông, sinh hoạt chuyên môn về những nội dung, biện pháp phòng chống BLTE, tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên, kiểm soát các cảm xúc tiêu cực trong công việc.

 Tiếp tục đưa các nội dung Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của nhà trường; tăng cường thực hiện công tác “Phối hợp nhà trường, gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ”; Tổ chức cho 100% CBGVNV người lao động, đặc biệt lưu ý đối với giáo viên dạy tiếng Anh là người nước ngoài ký cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ với nhà trường, trường cam kết với Phòng GD&ĐT.

- Rà soát xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc quy chế đón, nhận trả trẻ và ký đúng, đủ chữ ký sổ giao nhận trẻ hàng ngày;  Ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ giữa phụ huynh – Giáo viên – Người chủ phương tiện giao thông. Chú trọng quan tâm tới trẻ mọi lúc, mọi nơi; niêm yết công khai đường dây nóng của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 111; thực hiện các hoạt động trong nhà trường đảm bảo quyền trẻ em nhằm ngăn ngừa vi phạm và xâm phạm quyền trẻ em.

- Phối hợp liên ngành, cơ quan chức năng tổ chức tập huấn giáo dục kiến thức, kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ mầm non theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, trong các cơ sở giáo dục; công khai và tổ chức thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT; các hoạt động trong nhà trường bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

- Bố trí đội ngũ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn trong chăm sóc bán trú; giáo dục an toàn giao thông, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Phòng GD&ĐT tổ chức.

        - Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn trong cơ sở GDMN. Các cơ sở thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phòng học, sân vườn, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cây xanh, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục kịp thời. Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở GDMN trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ; đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở GDMN, cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ.

         - Thực hiện tốt công tác Y tế trường học theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT; Phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác); xây dựng kế hoạch phòng chống SDD, thừa cân, béo phì. Phối hợp với trạm y tế xã Hồng Giang kiểm tra sức khỏe đầu năm học vào tháng 9/2022. Chỉ đạo các cơ sở GDMN phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức khám chuyên khoa cho trẻ vào tháng 3/2023; thực hiện tốt việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: Trẻ dưới 24 tháng tuổi đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng 1 lần. Trẻ từ 24 tháng trở lên, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý 1 lần. Trẻ suy dinh dưỡng cân đo ghi biểu đồ tăng trưởng hàng tháng. Tổng hợp kết quả theo dõi sức khỏe trẻ trong sổ theo dõi cân đo, khám sức khỏe và sổ theo dõi nhóm, lớp. Sử dụng sổ sức khỏe và biểu đồ trong suốt quá trình học tại trường để theo dõi quá trình phát triển của trẻ. Lịch cân đo cho trẻ vào ngày 25 hàng tháng.

- Kiểm tra sức khỏe cho 100% người nấu ăn, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ ở các bếp ăn trong cơ sở GDMN. Phối hợp với gia đình và các cơ sở y tế tổ chức kịp thời chữa bệnh cho trẻ ngay sau khi phát hiện bệnh. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ về chăm sóc sức khoẻ trẻ theo quy định tại mỗi nhóm, lớp và nhà trường đảm bảo chính xác, sạch, đẹp, sắp xếp khoa học, được lưu trữ tốt.

Giao cho đ/c Nguyễn Thị Thúy - PHT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên nấu ăn thực hiện các biện pháp can thiệp đối với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, thừa cân, béo phì và trẻ khuyết tật học hòa nhập, quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ; giáo viên xây dựng lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng; đảm bảo đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ.

4.2.2. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em.

+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cha mẹ trẻ và cơ quan quản lý nhà nước về việc ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm và sử dụng thực phẩm tại đơn vị. Lựa chọn nhà cung cấp lương thực, thực phẩm có đủ tư cách pháp lý, có uy tín và thực hiện cam kết đảm bảo VSATTP. Hồ sơ và hợp đồng cung cấp thực phẩm được lưu tại bộ phận nuôi ăn: giấy tờ hợp pháp theo qui định; hợp đồng cung ứng thực phẩm; danh mục thực phẩm sẽ cung ứng; bản cam kết đảm bảo nguồn gốc, đơn giá, số lượng, chất lượng và VSATTP.

       Không tích trữ nhiều thực phẩm trong kho, trong tủ lạnh và có biện pháp bảo quản thực phẩm tồn trong kho để đảm bảo chất lượng thực phẩm, chú ý hạn sử dụng của các loại thực phẩm. Thực phẩm tươi sống chỉ giao nhận đủ so với định mức trong ngày, tuyệt đối không để lưu tại trường..

+ Đảm bảo chất lượng bữa ăn :

Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa (Các món ăn của thực đơn không lặp lại trong 2-4 tuần để tránh cho trẻ không bị nhàm chán); khẩu phần ăn cho trẻ ở các độ tuổi đáp ứng nhu cầu và tỷ lệ dinh dưỡng theo quy định của Chương trình GDMN. (Đồng chí Thúy phụ trách xây dựng chi tiết cụ thể trong kế hoạch nuôi dưỡng về thực đơn, tỷ lệ dinh dưỡng quy định)

Bộ phận nhà bếp tăng ra rau sạch góp phần vào bữa ăn cho trẻ

Hợp đồng với công ty TNHH sản xuất và thương mại nước uống tinh khiết Hoàng yến sử dụng nước uống hàng ngày cho trẻ, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Bố trí kinh phí cho nhân viên nấu ăn được đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế huyện Đông Hưng.

+ Thực hiện nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng:

        - Thực hiện đúng qui định về hồ sơ, qui trình, nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Sử dụng phần mềm Quản lý nuôi ăn bán trú để hỗ trợ xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ; thực hiện đủ các loại sổ sách theo dõi nuôi dưỡng theo quy định. Hợp đồng chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm đủ tính pháp lý; thực hiện nghiêm túc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn tại Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/3/2017.

- Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý cho trẻ để phòng chống SDD và thừa cân, béo phì; đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ về chế độ dinh dưỡng, cân đối hợp lý giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chuyên đề “Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động” trong các cơ sở GDMN.

Triển khai thực hiện điểm bữa ăn học đường, đảm bảo dinh dưỡng kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ trong khối 5 tuổi.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nuôi ăn bán trú của trẻ tại bếp ăn, trên nhóm, lớp (ký biên bản kiểm tra góp ý, rút kinh nghiệm cho đội ngũ trong nuôi dưỡng chăm sóc trẻ; khuyến khích sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong việc giám sát quy trình tổ chức ăn và chất lượng bữa ăn của trẻ.

4.3.3. Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

          a. Chỉ tiêu:

        100% số trẻ học tại trường được học chương trình GDMN phù hợp với từng độ tuổi theo đúng chương trình quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT ban hành.

       100% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh qua các hình thức dạy trực tiếp và thẻ tiếng Anh

      100% trẻ đến trường được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       b. Biện pháp

       - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động triển khai chủ đề "Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn -Thân thiện" gắn với việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chủ đề "Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”.

Phân công đồng chí Bùi Thị Thanh Duân - Phó hiệu trưởng - phụ trách chất lượng giáo dục toàn trường.

        - Đồng chí Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn thẩm định chương trình GDMN gồm các đ/c trong BGH, GV nòng cốt, các tổ khối trưởng xây dựng phát triển Chương trình giáo dục đảm bảo chương trình giáo dục mầm non quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non Ban hành kem theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009  đã sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, văn hóa địa phương và khả năng, nhu cầu của trẻ.   

Tập huấn, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên tổ chức thực hiện chương trình giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, trang bị đầy đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình. Khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có.

- Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên để phục vụ cho việc dạy và học. Đồ chơi tự làm phải đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng nhiều lần cho nhiều hoạt động, có độ bền cao và phù hợp với trẻ. Khuyến khích trẻ cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động.

- Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục theo hình thức trải nghiệm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

- Chỉ đạo đội ngũ thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu phù hợp, đủ các lĩnh vực giáo dục, chú trọng lĩnh vực giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội; giáo viên lên lớp có đủ bài soạn, được ký duyệt trước 1 tuần. Nhà trường quản lý chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch trên lớp của giáo viên đảm bảo hiệu quả, chất lượng các hoạt động. Giáo viên soạn giáo án trên máy thực hiện quản lý trên phần mềm E.doc.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở 100% nhóm, lớp; tổ chức triển lãm sản phẩm đồ dùng, đồ chơi tự tạo qua ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM của cô và trẻ. Bố trí cho giáo viên được tham quan học tập về việc xây dựng mô hình và ứng dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại trường làm điểm trong Huyện và chỉ đạo thực hiện ứng dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia tại lớp 5 tuổi C, 4 tuổi A và 3 tuổi A.

Tiếp tục nghiên cứu tài liệu, Xây dựng bộ công cụ để đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo mục đích và phát triển Chương trình nhà trường phù hợp với điều kiện và bối cảnh hiện nay.

Xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá với 5 nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá môi trường giáo dục

Nội dung 2: Đánh giá nội dung chương trình và phương pháp, hình thức GD

Nội dung 3: Đánh giá đội ngũ, CBQL, giáo viên, nhân viên

Nội dung 4: Đánh giá sự phối hợp ới gia đình và cộng đồng

Nội dung 5: Đánh giá giáo dục hòa nhập và các mục tiêu phát triển bền vững.

       Phân công lớp mẫu giáo 5 tuổi C, 4 tuổi A, 3 tuổi A, 25-36 tháng A làm điểm trong việc sử dụng Bộ công cụ đánh giá thực hiện Chương trình GDMN để đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo mục đích và phát triển Chương trình nhà trường.

       + Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tu sửa cảnh quan môi trường bên ngoài lớp học, trang trí theo hướng mở để trẻ hoạt động đảm bảo môi trường “ Xanh - An toàn - Thân thiện làm điểm cho các trường mầm non trong huyện. Các nhóm, lớp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo phương châm “Học thông qua vui chơi, trải nghiệm” nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo để phát triển toàn diện;

       Triển khai lồng ghép giáo dục dinh dưỡng hợp lý và chế độ vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ; Tập huấn, bồi dưỡng áp dụng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tới từng giáo viên. Tiếp tục thực hiện điểm chuyên đề theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT; tổ chức cho trẻ đi tham quan, khám phá môi trường bên ngoài nhà trường: Tham quan cánh đồng lúa vào mùa, vụ; tham quan di tích lịch sử của địa phương trong các ngày lễ hội và trải nghiệm các trò chơi dân gian; tham gia các hoạt động vui tết trung thu như cắm trại, tham gia các trò chơi, tham gia văn nghệ... Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ được làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến,… nhằm hình thành ở trẻ một số kỹ năng, phát triển năng khiếu cho trẻ. Làm tốt công tác truyền thông về kết quả, tác động của chuyên đề, 100% các nhóm, lớp thực hiện thực hiện tốt chuyên đề. Tổ chức đi tham quan, khám phá môi trường bên ngoài nhà trường. Tiếp tục thực hiện điểm chuyên đề với nội dung xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục và đánh giá trẻ: Giao cho đ/c Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cùng các tổ, khối trưởng chỉ đạo hướng dẫn giáo viên biết cách lựa chọn hình thức đổi mới trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, tập trung chú ý đến việc xây dựng bộ công cụ đánh giá trẻ, đánh giá cuối chủ đề và cuối độ tuổi đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ được làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến,… nhằm hình thành ở trẻ một số kỹ năng, phát triển năng khiếu cho trẻ.

       + Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyên đề tại các nhóm, lớp theo Kế hoạch số 17/KH-PGDĐT kiểm tra thực hiện chủ đề xây dựng môi trường “Xanh – An toàn – Thân thiện;

  + Bố trí cho GV nòng cốt tham dự tập huấn chuyên đề  về Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm nontại cụm 6 (trường mầm non Đông Tân); Tăng cường thực hiện các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội qua việc xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các nội dung giáo dục lồng ghép: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào Chương trình GDMN.

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một, trong đó chú trọng các giải pháp phối hợp giữa mầm non và tiểu học, phù hợp yêu cầu liên thông từ cấp học mầm non lên cấp tiểu học.

+ Tăng cường tư vấn, hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục tại các nhóm, lớp qua dự các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, hội thi do PGD&ĐT tổ chức và thông qua các buổi sih hoạt chuyên môn, dự giờ kiến tập...

+ Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo, Văn bản số 717/SGDĐT-GDMN ngày 20/8/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, Công văn số 262/PGDĐT ngày 21/8/2021 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo; lựa chọn, sử dụng bộ tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt (Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022). Triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ. Tăng cường công tác quản lý việc tổ chức làm quen với tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo dưới các hình như qua bài hát song ngữ, qua liên kết với trung tâm....

+ Tiếp tục thực hiện tốt việc tăng cường phát hiện sớm, can thiệp sớm, đảm bảo giáo dục hòa nhập có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ khuyết tật, trẻ có các biểu hiện tự kỷ, tăng động, đa nhân cách,..); Phối hợp tốt với các ban ngành ở địa phương để phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho  trẻ có biểu hiện tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ chậm phát triển tham gia vào các hoạt động chung của lớp. Theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của trẻ hàng tuần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ có biểu hiện tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ chậm phát triển và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

      + Thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân: Nhà trường tuyên truyền nội dung Nghị quyết tới cán bộ giáo viên nhân viên và hướng dẫn giáo viên lựa chọn các nội dung, thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục truyền thống, văn hóa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp trong chăm sóc, giáo dục trẻ (cho trẻ làm quen với làn điệu chèo, múa Lân..)

         + Kiểm tra, rà soát, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 17/KH-GDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT về thực hiện “ Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025”. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng, tập huấn, trang bị tài liệu cho CBQLGV, tuyên truyền đến phụ huynh,cha mẹ trẻ để hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ; Tiếp tục xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

 - Tiếp tục xây dựng các hoạt động quay video bổ sung vào kho tài liệu, học liệu và khai thác sử dụng hiệu quả. Mỗi giáo viên xây dựng 3 -5 video, đặc biệt trong điều kiện diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà phù hợp với điều kiện của gia đình thông qua các ứng dụng zalo, trang website nhà trường và các ứng dụng công nghệ khác.

- Đẩy mạnh ứng dụng môi trường chuyển đổi số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi giáo viên, nhà trường trong đổi mới phương pháp tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tận dụng tiến bộ công nghệ (thiết bị máy tính, mạng internet, ti vi thông minh, các phần mềm) để khai thác sử dụng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục mầm non các cấp và trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác và kịp thời.

* Chỉ đạo, tổ chức các chuyên đề, hội thi trong năm học 2022-2023.

          Thực hiện chuyên đề: Xây dựng môi trường Xanh - An toàn - Thân thiện;Tổ chức cho CBQL,GV tham dự học hỏi các chuyên đề tổ chức tại các cụm trong huyện: "Tổ chức hoạt động hỗ trợ trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên Tiểu học"; "Tổ chức các hoạt động giáo dục qua thực hành, trải nghiệm theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm"; Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM”; Bữa ăn học đường, đảm bảo dinh dưỡng kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em trong các CSGDMN”; Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. Trên cơ sở đó BGH cùng các tổ khối trưởng, GV nòng cốt xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nhóm, lớp làm điểm các chuyên đề trong nhà trường.  Cụ thể:

                   - Lớp 5-6 tuổi A: Chuyên đềXây dựng môi trường Xanh – An toàn – Thân thiện.   

         - Lớp 5-6 tuổi A: Chuyên đề "Tổ chức hoạt động hỗ trợ trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên Tiểu học".   

                   - Lớp 4-5 tuổi A: Chuyên đề nâng cao chất lượng “Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM” trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.  

         - Lớp 4 - 5 tuổi B: Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.   

                   - Lớp 3 -4  tuổi A: Chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục qua thực hành, trải nghiệm theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm".   

         - Nhóm 25-36 tháng A: Chuyên đề “Bữa ăn học đường, đảm bảo dinh dưỡng kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em trong các CSGDMN

         + Xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội thi Giáo viên dạy giỏi , Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp trường. Triển lãm “Đồ dùng, đồ chơi tự làm và sản phẩm ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM”.

         + Chọn Cử giáo viên tham gia các hội thi cấp Huyện, cấp Tỉnh.

  5. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

  5.1. Chỉ tiêu:

- Duy trì số lượng, chất lượng giáo viên/nhóm, lớp hiện có.

- 95% CBGVNV trở nên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, có ít nhất 95% số giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT;

- Tỷ lệ đảng viên đạt 80% trở nên, mỗi năm bồi dưỡng, kết nạp thêm 1-2 Đảng viên.

- 3/3 đ/c cán bộ quản lý đạt chuẩn hiệu trưởng phó hiệu trưởng từ loại khá trở lên và 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt từ loại khá trở lên.

5.2. Biện pháp:

         - Thường xuyên bồi dưỡng nhận thức về chính trị, xã hội cho đội ngũ: Bố trí, sắp xếp cho CBGV tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản, chỉ thị của nhà nước, của ngành về Giáo dục- Đào tạo. Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình phát triển Kinh tế - Chính trị - Xã hội của đất nước cho đội ngũ.

        - Thực hiện phân công đội ngũ hợp lý, đảm bảo mỗi khối đều có giáo viên nòng ct, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tổ chức quán triệt mạnh mẽ các quy định đối với Đảng viên, viên chức, nhà giáo tại Điều lệ Đảng, Luật viên chức, Điều lệ Trường Mầm non tới 100% CBQL, GV, nhân viên trong trường. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; khuyến khích CBQL và giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu hữu ích thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 22/7/2022 của Phòng GDĐT; đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá kết quả đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025".      

Tiếp tục đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đảm bảo thực chất, khách quan. Rà soát các tiêu chí đội ngũ còn yếu, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho đội ngũ. Xử lý và tham mưu xử lý kiên quyết đối với CBQL, GV-NV vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo,…

- Tiếp tục đề xuất, bổ sung đủ số lượng giáo viên theo chỉ tiêu, bố trí đủ giáo viên/nhóm, lớp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ và thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em  theo Chương trình GDMN; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chính sách với nhà giáo và công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ chuyên tâm với nghề. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán ở các trường mầm non.

* Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023 do Phòng GD&ĐT tổ chức: hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên; thực hành quan sát đánh giá trẻ theo quá trình; đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN; một số kĩ năng phòng, chống và xử lí tai nạn thương tích; nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục mầm non; bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận cho người làm nhiệm vụ nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non; bồi dưỡng ứng dụng một số phương pháp Montersori, STEAM, Reggio Emilia trong tổ chức hoạt động giáo dục…

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025; thực hiện Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến (STEAM, Montersori, Reggio Emilia) của các nước trong khu vực và thế giới nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham quan, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các trường điểm trong và Huyện.

- Tranh thủ mọi nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non tiếp cận với các Chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở CSGDMN.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ và chỉ đạo

của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ, công khai chất lượng giáo dục; chuẩn hóa CSDL ngành và dữ liệu PCGD-XMC. Thực hiện giao dịch trực tuyến các thủ tục hành chính theo cơ chế 5 tại chỗ (thủ tục thanh toán hỗ trợ cấp bù học phí, chi phí học tập,…).

- Tăng cường ứng dụng CNTT để từng bước chuyển đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và khả năng thực hiện của giáo viên. Lựa chọn và triển khai các phần mềm hỗ trợ trong chăm sóc giáo dục công tác quản lý trường học (Quản lý hồ sơ Edoc, xây dựng kế hoạch giáo dục, quản lý bán trú, quản lý về đồ dùng, thiết bị, đồ chơi, quản lý đưa đón trẻ hàng ngày,…) của các đơn vị có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để đảm bảo chất lượng quản lý.

- Xây dựng số hóa các nội dung giáo dục để triển khai các phương tiện trực tuyến trong thời gian trẻ không đến trường do dịch bệnh, thiên tai. Sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ đã có để tổ chức trực tuyến các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, dự giờ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

- Chủ động thông tin, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN, tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; chương trình GDMN; tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ trong việc hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non qua hệ thống truyền thanh của xã, qua các cuộc họp phụ huynh học sinh, qua góc tuyên truyền của các nhóm, lớp và nhà trường.

9. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”. Tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề“ Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” cùng với các các cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong các nhà trường. CBQLGV,NV thực hiện tốt các phong trào (phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo) hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do ngành và các cấp tổ chức; các cuộc vận động  hiến máu nhân đạo; ủng hộ, đóng góp đủ các loại quỹ do các cấp, các ngành và địa phương phát động.

Tiếp tục quán triệt Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kiện toàn khối thi đua, thống nhất các tiêu chí trong lượng hóa thi đua theo khối, đảm bảo phù hợp và hoạt động theo quy định.

Xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức đăng ký, công khai; tổ chức tốt từ khâu phát động tổ chức thực hiện, đánh giá, bình xét, tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng luật. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

            III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ  Kế hoạch thực hiện nhiệm năm học 2022-2023, yêu cầu các đồng chí PHT, GV xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhóm, lớp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí phản ánh về BGH nhà trường để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Hồng Giang, yêu cầu các tổ, khối, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức triển khai đúng tinh thần chỉ đạo trên, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Nơi nhận:

- Phòng GD &ĐT  (Để báo cáo);

- CBGV, NV (Để thực hiện)

- Lưu nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Bùi Thị Hồng Nhữ

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan